کلیدواژه‌ها = آرشیو ملی ایران
کاربردپذیری ابزارهای کمک‌جستجو در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 101-125

10.30484/ganj.2022.2953

موناالسادات موسوی؛ سمیه جعفری باقی آبادی؛ سپیده فهیمی فر


مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله‌بندی و برقراری روابط اصطلاح‌نامه‌ای

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 200-236

10.22034/ganj.2021.2632

صدف نعیمی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری


تدوین الگوی پیشنهادی خطِّ‌‌مشی مدون برای رقمی‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 27، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 108-135

ریحانه حکیم زاده؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 128-137

شیما بهرامسری؛ امیر غائبی؛ حسن کیانی خوزستانی


شیوه توصیف اسناد آرشیوی در آرشیو ملی ایران در دوره زمانی 1350-1390

دوره 26، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 114-132

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی


بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیختة بازاریابی مدل«هفت‌پی»

دوره 25، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 100-119

لیلا معصومی؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ مریم ناخدا


تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 88-99

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی؛ نرگس نشاط


بررسی وضعیت فراهم آوری اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 69-80

محبوبه کمالی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی