نویسنده = علی اکبر صفی پور
نگاهی به آموزش علوم آرشیوی در جهان و ایران

دوره 17، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 129-136

علی اکبر صفی پور


کاپیتولاسیون در روابط ایران، عثمانی و ترکیه

دوره 16، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 97-113

علی اکبر صفی پور


وصیتنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 13-23

علی اکبر صفی پور