نویسنده = سید امیرمسعود شهرام نیا
علل و پیامدهای شکل‌گیری پدیدۀ کشف حجاب در دورۀ پهلوی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 62-85

امیرمسعود شهرام نیا؛ نجمه سادات زمانی


ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 74-105

سید امیرمسعود شهرام نیا؛ مجید اسکندری


گزارش تجربۀ طرح تاریخ شفاهی (در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 115-124

سعیده یراقی اصفهانی؛ امیر مسعود شهرام نیا