نویسنده = مرتضی نورائی
مقایسۀ تحلیلی خاطره‌نگاری با تاریخ شفاهی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 96-122

مرتضی نورائی؛ مهدی ابوالحسنی ترقی