نویسنده = فریبرز خسروی
مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران

دوره 20، شماره 3، آذر 1389، صفحه 148-165

معصومه عادلی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 106-125

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی