نویسنده = فریدون الهیاری
بررسی تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل بختیاری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 24-50

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ عزت الله عبدالهی نوروزی


بازتاب کارکردهای نهاد شاهی در نامۀ طاهر به عبدالله

دوره 20، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 16-29

فریدون اللهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ محسن مرسل پور