نویسنده = مرتضی نورائی
فعالیت‌های حزب توده در مدارس خراسان (1321-1335ش)

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 54-84

10.22034/ganj.2019.2340

کبری نودهی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی


مناسبات فرهنگی و اجتماعی آمریکا با ایران در دورۀ پهلوی (1304-1357ش) (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 76-104

10.22034/ganj.2018.2288

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش


بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی ( 1304 - 1357 ش)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-27

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان‌نژاد


تحلیل فعالیت احزاب سیاسی در سطح محلی در دوره پهلوی دوم: نمونه موردی مازندران

دوره 26، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 32-55

زمانه حسن نژاد؛ مرتضی نورائی؛ مصطفی پیرمرادیان


میلسپو و نوسازی سامانۀ مالی و اداری در ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 80-96

نورالدین نعمتی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ مرتضی نورائی


بررسی تبعید ایرانیان از شوروی طی سال‌های 1305-1320 ش.

دوره 23، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 22-41

سید محمود سادات؛ مرتضی نورائی؛ حسین میرجعفری