همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

سید محمود سادات بیدگلی

تاریخ استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

m.sadat@yahoo.com
0000-0003-1899-6208

کارشناس نشریه

سارا سلطانی

علم اطلاعات و دانش شناسی سایر

ganjineh@nlai.ir

صفحه آرا

مرتضی میرزایی

گرافیک سایر

mirzaei.mortezaa@gmail.com