دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1390 
4. بررسی میزان تاثیر چسب‌های مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزۀ اسناد آرشیوی

صفحه 62-79

زهره مرادخانی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ رضا وحیدزاده؛ صدیقه روحی؛ رقیه محمودی