دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1393 
5. آرشیو ابری؛ خدمتی نو در مدیریت اسناد رقمی

صفحه 86-109

مهدی حسن‌پور؛ اسدالله شاه‌بهرامی