دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1393 
4. شناخت و بررسی ملفوفه‌فرمان در دوره قاجار

صفحه 66-83

علیرضا نیک نژاد؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان نژاد