دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1391 
2. بررسی تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل بختیاری

صفحه 24-50

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ عزت الله عبدالهی نوروزی


6. سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها

صفحه 106-126

سعیده تقی زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران