دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-158 
6. شرحی بر مرمّت سنّتی آثار کاغذی در ایران

صفحه 114-127

مژده روحی عزیزی؛ عبدالرسول وطن دوست؛ حمید ملکیان


7. نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک

صفحه 128-148

زهرا سلطانی؛ حمید فرهمند بروجنی؛ عباس عابد اصفهانی؛ حسین احمدی