دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-149