دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-149