دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-139 
7. مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21

صفحه 112-129

امیررضا اصنافی؛ مرتضی کوکبی؛ سعید رضایی شریف آبادی