دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1392 
3. تیمورتاش قربانی منافع انگلیس در ایران

صفحه 44-69

محمدعلی اکبری؛ میکائیل وحیدی راد