دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، شهریور 1392 
2. بررسی تبعید ایرانیان از شوروی طی سال‌های 1305-1320 ش.

صفحه 22-41

سید محمود سادات؛ مرتضی نورائی؛ حسین میرجعفری


3. مناصب عمید و عامل در دورۀ سلجوقی

صفحه 42-67

شهرام یوسفی فر؛ صابره آزاده