دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، شهریور 1392 
بررسی تبعید ایرانیان از شوروی طی سال‌های 1305-1320 ش.

صفحه 22-41

سید محمود سادات؛ مرتضی نورائی؛ حسین میرجعفری