دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 119، مهر 1399، صفحه 1-200 
ناکامی برنامه‌های توسعه در استان کردستان (1327-1352)

صفحه 80-103

10.22034/ganj.2020.2578

سید اصغر آقا میرزایی؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ منصور حیدری


قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده