دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 115، مهر 1398، صفحه 1-200 
3. تحلیل و ارزیابی پایانِ جنگ ایران و عراق

صفحه 68-98

10.22034/ganj.2019.2382

سید محمود سادات بیدگلی؛ هادی قیصریان فرد


4. ساختار رکن مطلع در مکاتبات عصر قاجار

صفحه 100-117

10.22034/ganj.2019.2383

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی