دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 109، خرداد 1397، صفحه 1-175 
1. دستورالعمل‌های دیپلماتیک در ایران دورۀ قاجار

صفحه 6-32

10.22034/ganj.2018.2267

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار؛ محسن بهشتی سرشت