دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1380 
9. تجار و مجلس دوم

صفحه 80-91

سهیلا ترابی فارسانی