دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 و 1، شهریور 1380 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
8. تقدم

صفحه 57-61

سید‌فرید قاسمی


11. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش دوم)

صفحه 84-93

تی.آر. شلنبرگ؛ منیره رضوی روحانی(مترجم)


13. آرشیو ملی آلبانی

صفحه 41-42

شعبان سینایی