دوره و شماره: دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
12. گنجینه عکس های تاریخی (6)

صفحه 116-127

کیانوش کیانی هفت لنگ