دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 و 1، شهریور 1379 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
12. گفتگو با صفیه عشقی (خواهر میرزاده عشقی)

صفحه 92-94

تقی شهسواری(مصاحبه کننده)


14. آشنایی با آرشیو ملی کانادا

صفحه 97-99

آرمان کریمی گودرزی


15. گنجینه عکس های تاریخی (5)

صفحه 100-107

کیانوش کیانی هفت لنگ