دوره و شماره: دوره 8، شماره 4و3، اسفند 1377 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
10. گفتگو/اسناد و اهمیت آن در اثبات هویت ملی و تاریخی

صفحه 115-122

عمادالدین فیاضی(مصاحبه کننده)؛ پیروز مجتهدزاده (مصاحبه شونده)


11. روشهای نگهداری مواد آرشیوی در کشور مالزی

صفحه 123-132

ساموما تاراج؛ کامیبز درویشی(مترجم)


13. گنجینه عکس های تاریخی (2)

صفحه 137-142

کیانوش کیانی هفت لنگ