دوره و شماره: دوره 6، شماره 4و3، زمستان 1375 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است)