دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 و 1، تابستان 1375 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است)