دوره و شماره: دوره 5، شماره 4و3، اسفند 1374 
8. نامه های رسیده

صفحه 111-113

قوام الدین بینایی