دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1383 
11. گنجینه عکس های تاریخی (1)

صفحه 119-130

کیانوش کیانی هفت لنگ