دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1383 
کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت آخر)

صفحه 121-122

ن.م اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)