دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1373 
9. آشنایی با اداره شفاهی

صفحه 92-94

شفیقه نیک نفس