دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 و 1، شهریور 1373 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است)