دوره و شماره: دوره 1، شماره 4و3، زمستان 1370 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است)