دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1370 
7. پرونده یک ترور

صفحه 50-65

مسعود کوهستانی نژاد