دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1384 
10. گنجینه عکس های تاریخی (5)

صفحه 113-126

کیانوش کیانی هفت لنگ