دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1384 
9. راهکار ها و راهبردهای مرکزاسناد

صفحه 86-89

دیرک کمپتورن؛ پم آرنز؛ ژان کاکس؛موسی رضا دهقانی(مترجم)


14. گنجینه عکس های تاریخی(3)

صفحه 116-126

کیانوش کیانی هفت لنگ