دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، پاییز 1384 
10. مستند سازی تاریخ شفاهی، تجربه آرشیو ملی مالزی

صفحه 81-86

عزمی بن عبدالعزیز؛ محمد حسین شجاعی(مترجم)


15. گنجینه عکسهای تاریخی(3)

صفحه 104-110

کیانوش کیانی هفت لنگ