دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، خرداد 1384 
9. همکاری و تبادل جهانی در امر آموزش آرشیوی

صفحه 84-86

آن تورستون؛ غلامرضا اسرار (مترجم)