دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، اسفند 1385 
1. سرآغاز

صفحه 5-8

مرتضی رسولی پور


12. شیوه نامه تاریخ شفاهی

صفحه 172-186

jon hunner؛ Daniel villa؛ Pauline stoski؛ jon wall؛ شفیقه نیکنفس(مترجم)