دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1385 
22. گنجینه عکسهای تاریخی (7)

صفحه 253-259

کیانوش کیانی هفت لنگ