دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-176 
7. مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران

صفحه 148-165

معصومه عادلی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی