نویسنده = روح الامینی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. وقف کتاب برای خواندن و به متولی وقف برگرداندن

دوره 13، شماره 4و3، زمستان 1382، صفحه 6-9

محمود روح الامینی