نویسنده = نوایی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 7
1. هیئت تفتیشی از دوره قاجار

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 9-12

عبدالحسین نوایی؛ الهام ملک زاده


2. اسنادی از خرید و فروش برده

دوره 12، شماره 4و3، زمستان 1381، صفحه 4-11

عبدالحسین نوایی


3. یک وقف نامه تاریخی

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 24-27

عبدالحسین نوایی


4. سندی از دوره سلطنت محمد شاه و وزارت حاج میرزا آقاسی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 28-31

عبدالحسین نوایی


5. اسنادی از داستان تریاک

دوره 8، شماره 4و3، زمستان 1377، صفحه 62-75

عبدالحسین نوایی


6. روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خوار دارد

دوره 5، شماره 4و3، زمستان 1374، صفحه 51-83

عبدالحسین نوایی


7. ماجراهای منع تریاک

دوره 4، شماره 4، زمستان 1373، صفحه 16-35

عبدالحسین نوایی