نویسنده = بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)، ل.ا
تعداد مقالات: 2
1. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشور های مستقل مشترک المنافع (4)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 83-85

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و اولوسکایا؛ و.گ لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


2. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیو کشورهای مستقل مشترک المنافع (3)

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 84-86

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)