نویسنده = حسن آبادی (مترجم)، ابوالفضل
تعداد مقالات: 3
3. معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 8-15

ابوالفضل حسن آبادی (مترجم)