نویسنده = زارع زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 4
1. معرفی کتاب "از کاخ‌های شاه تا زندان‌های سیبری"

دوره 19، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 151-154

فاطمه زارع زاده


2. معرفی کتاب های تخصصی علوم آرشیوی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 137-140

فاطمه زارع زاده


3. معرفی کتاب های تخصصی علم آرشیو

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 205-210

فاطمه زارع زاده


4. معرفی کتاب: منابع تخصصی آرشیو

دوره 16، شماره 1، بهار 1385، صفحه 138-139

فاطمه زارع زاده