نویسنده = ملک زاده، الهام
تعداد مقالات: 7
2. وضعیت امور خیریه تهران در دوره مشروطیت

دوره 16، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 230-245

الهام ملک زاده


3. وضعیت امور خیریه‌ی اردبیل در عصر قاجار

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 72-81

الهام ملک زاده


4. نگاهی به وضعیت امور خیریه قزوین در عصر قاجار

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 36-58

الهام ملک زاده


5. هیئت تفتیشی از دوره قاجار

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 9-12

عبدالحسین نوایی؛ الهام ملک زاده


6. نگاهی به وضعیت امور خیریه رشت در دوران قاجاریه

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 39-53

الهام ملک زاده