نویسنده = کوکبی، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 112-129

امیررضا اصنافی؛ مرتضی کوکبی؛ سعید رضایی شریف آبادی


2. ارزیابی و رتبه‌بندی نرم‌افزارهای موجود در مراکز آرشیوی ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 96-113

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ امیررضا اصنافی