نویسنده = محسنیان، سیده سمیه
تعداد مقالات: 5
3. حفاظت پیش گیرانه: مخزن موزه ملک

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 118-146

سیده سمیه محسنیان


5. مدیریت بحران در آرشیوها و موزه(گنجینه)ها

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 69-86

سمیه سادات محسنیان