نویسنده = حاجی‌زین‌العابدینی، محسن
تعداد مقالات: 2
2. مقایسۀ برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور بر اساس مولفۀ جست‌وجو در وب

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 126-146

اعظم آقایی میرک‌آباد؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی